fbpx

Algemene Voorwaarden

Joy for Kids VZW – algemene voorwaarden

1) Algemene voorwaarden van Joy for Kids VZW

2) Privacyverklaring

3) Juridische kwesties

4) Verkoopsvoorwaarden

1) Algemene voorwaarden

Dit is de site en webshop van Joy for Kids VZW. Wij zijn een vzw die kinderen steunt door middel van financiële ondersteuning voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Onze maatschappelijke zetel is in Tortelduifstraat 73, 9000 Gent, België. Ons ondernemingsnummer is BE 416.518.196. Als u deze site bezoekt en erop actief bent, aanvaard je automatisch deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen altijd wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

Via de elektronische webwinkel van Joy for kids VZW, kan je zowel producten aankopen alsook geld doneren als je dat wenst. Op elke transactie via onze webshop zijn naast de algemene voorwaarden, onze verkoopsvoorwaarden van toepassing. Elke andere voorwaarde die niet uitdrukkelijk is aanvaard door Joy for kids VZW wordt als niet geschreven beschouwd.

Bij vragen, opmerkingen of klachten kun je ons contacteren op: info@joyforkids.be of via ons contactformulier.

2) Privacyverklaring

Joy for Kids VZW hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Joy for Kids VZW verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van schenkers en sympathisanten in functie van eigen communicatie, fondsenwerving en om fiscaal technische redenen. Joy for Kids VZW verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Wanneer u de website van Joy for kids VZW bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruikersgegevens die nooit worden gelinkt aan uw gegevens van het profiel. De bezoekers aan de website van Joy for Kids VZW blijven dus anoniem. De gebruiksgegevens worden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden om de website van Joy for Kids VZW voortdurend te verbeteren. Joy for Kids VZW verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is (bijvoorbeeld in kader van sollicitaties of fondsenwervende activiteiten).Transacties uitgevoerd op de website van Joy for kids VZW zijn beveiligd door het betalingssysteem van onze partner Mollie. Alle gegevens die worden uitgewisseld, waaronder ook het nummer van uw kredietkaart, uw naam en uw postadres voor de verwerking van de betaling, worden gecodeerd dankzij het SSL-protocol. Die gegevens kunnen niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door derden.

Doel van de verwerking

Joy for Kids VZW kan de persoonlijke of zakelijke gegevens die u verstrekt voor verscheidene doeleinden gebruiken, mits uw toestemming.

Joy for Kids VZW stelt uw gegevens in principe niet ter beschikking van derde partijen, ook niet voor marketingdoeleinden of statistische onderzoeken, tenzij hier anders vermeld of per uitzondering onder gerechtelijk bevel.

Indien je van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Cookies

Joy for Kids VZW gebruikt cookies om uw surfervaring op de website gemakkelijker en aangenamer te maken. Cookies maken het ons ook mogelijk om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Via uw browserinstellingen kunt de installatie van cookies weigeren, maar dat kan een nadelige weerslag hebben op de werking van bepaalde delen van onze website. Als u de website van Joy for Kids VZW blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, en als u op ‘OK’ klikt, nemen wij aan dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website door een webserver in de browserdirectory van uw computer of op uw mobiele toestel wordt geplaatst. De cookie bevat een unieke code die uw browser identificeert tijdens een bezoek aan de website (‘sessiecookie’) of tijdens latere bezoeken aan dezelfde website (‘permanente cookie’). Alleen de webserver die de cookie heeft geplaatst kan die cookie lezen. De webserver heeft hierbij geen toegang tot andere informatie op uw apparaat (bv pc, tablet of smartphone). Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Joy for Kids VZW maakt gebruik van:

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

3) Juridische kwesties

Afstand van aansprakelijkheid

Joy for Kids VZW is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, door het gebruik van de informatie op deze site of de onmogelijkheid om die te raadplegen, noch voor enige schade of nadeel die u oploopt door het gebruik van het online betaalsysteem.

Voor het online betaalsysteem gelden enkel de voorwaarden van het online betaalsysteem. Joy for Kids VZW doet zijn best om de informatie zo up-to-date en juist mogelijk op de site te zetten. Toch kan het zijn dat dit niet altijd het geval is. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledige informatie of ontbrekende informatie of de onbruikbaarheid ervan. De informatie, namen; afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, zijn puur illustratief en creëren geen enkele verbintenis in hoofde van Joy for Kids VZW.

Joy for Kids VZW is niet aansprakelijk voor virussen en andere ICT-problemen die ontstaan door het gebruik van deze site. Bezoekers van onze site verbinden zich ertoe toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe ze geen toegang hebben.

Geldigheidsbeding

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (inclusief de specifieke Verkoopsvoorwaarden) ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Joy for Kids VZW om één van de in deze algemene voorwaarden (inclusief de specifiek verkoopsvoorwaarden) opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan die bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, op deze site is eigendom van Joy for Kids VZW en is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Joy for Kids VZW. Niets van wat op deze site staat, mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Joy for Kids VZW of een derde te gebruiken. Ook Joy for Kids VZW zelf probeert elke schending van intellectuele eigendomsrechten te vermijden. Vindt u op onze site een foto of andere informatie die volgens jou een schending uitmaakt van je rechten, contacteer ons en we zorgen samen voor een oplossing.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties, printscreens, logbestanden, back-ups en andere als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht en geschillen

Voor elk geschil is de rechtbank van de zetel van Joy for Kids VZW bevoegd: rechtbank van Gent.

4) Verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Joy for Kids VZW, Tortelduifstraat 73, 9000 Gent, België, met ondernemingsnummer 416.518.196 biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webshop online aan te kopen en donaties te doen.

Samen met de algemene voorwaarden zijn deze specifieke verkoopsvoorwaarde van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van de webshop wordt geplaatst (“klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.Voor alles wat niet geregeld is in deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Prijs

Al onze prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Indien er postkosten, leveringskosten, vervoerskosten of andere kosten van toepassing zijn, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter illustratief bedoeld en kan afwijken van de werkelijkheid. Bij twijfel, contacteert ons gerust.

Donaties kinderen

Het financieel steunen van kinderen en projecten staat enkel open voor personen, organisaties en bedrijven die een verblijfplaats in België hebben.

Buitenlandse donateurs nemen best vooraf contact met ons vooraleer hun donatie door te voeren.

Ondanks het feit dat de online overzicht van kinderen en projecten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in dit overzicht binden Joy for Kids VZW niet.

Joy for Kids VZW is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Joy for Kids VZW is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de donateur specifieke vragen heeft over een kind (mits het niet schenden van de rechten van het kind op privacy) of over een project kan er op voorhand contact met ons opgenomen worden.

Het aanbod voor donaties en steun geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Joy for Kids VZW. Joy for kids VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet langer mogelijk zijn om een specifiek kind te steunen. Indien een aanbod tot steun een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

Donaties

Joy for Kids VZW is een VZW die graag een beroep doet op de bijdragen van sympathisanten. Je kan via onze site een donatie doen. Je krijgt dan een bevestigingsmail dat de donatie is aanvaard. Joy for Kids VZW kan zonder reden om het even welke donatie weigeren. Laat ons steeds per mail op info@joyforkids.be weten dat je wil afzien van je donatie, zodat we hiervan op de hoogte zijn. Vermeld in de mail steeds het bestelnummer, en uw aankoopgegevens. Wanneer wij het bericht van herroeping ontvangen, ontvangt u binnen de 14 werkdagen het bedrag van uw donatie terug.

Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die in België wonen.

Buitenlandse klanten nemen best vooraf contact met ons vooraleer hun bestelling te plaatsen.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Joy for Kids VZW niet.

Joy for Kids VZW is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Joy for Kids VZW is in geen geval aansprakelijk ingeval

van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vragen wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Joy for Kids VZW. Joy for kids VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

Joy for Kids VZW is gerechtigd bestellingen te weigeren die worden geplaatst door een klant die eerder een ernstige tekortkoming heeft vertoond. Liep er iets fout tijdens uw bestelprocedure, dan is Joy for Kids VZW niet verantwoordelijk, maar zal u hierover wel gecontacteerd worden. Alle betalingen verlopen via onze externe partners. Zij zorgen voor een veilige afhandeling van de transactie.

Betaling

Er wordt contact bij aankoop betaald dan wel onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling via de webshop. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Joy for Kids VZW beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Joy for Kids VZW zich het recht voor de niet (volledig) betaalde bestellingen te annuleren en de goederen achter te houden of terug te eisen.

Levering

De eigendom van de verkochte goederen blijft tot op het moment van de volledige betaling bij Joy for Kids VZW. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Joy for Kids VZW was geboden.

Leveringen gebeuren doorgaans binnen de 14 dagen na uw bestelling en nadat uw betaling is ontvangen. Joy for Kids VZW kan genoodzaakt zijn de leveringstermijnen aanpassen, leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden op te leggen aan de levering. Wij zullen u daarvan in kennis stellen.

Garantie

Op alle aangeboden producten op de website is de wettelijke garantie van twee jaar van toepassing, mits geldig aankoopbewijs. Wij raden u aan de oorspronkelijke verpakking te bewaren.  

Joy for Kids VZW zoekt steeds naar de beste leveranciers voor haar producten en diensten. Wanneer u toch iets mocht merken aan het product, neem gerust contact met ons op.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Joy for Kids VZW.

Binnen de 14 na vaststelling van het gebrek moet dit door de klant worden gemeld. Na deze termijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd wassen, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, waarbij vermelde opsomming geenszins exhaustief is. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten of gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht een gebrek te zijn dat aanwezig was bij de levering van het goed, behoudens tegenbewijs door de klant.

In eerste instantie Joy for Kids VZW een herstel in natura nastreven. Wanneer voorradig wordt het goed opnieuw verstuurd. Wanneer dit niet mogelijk is kan de klant de koopsom terugvorderen.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten en donateurs die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen of donaties doen online. De consument heeft het recht aan Joy for Kids VZW mee te delen dat hij afziet van de aankoop of donatie, zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op het ontvangen van de betaling. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Joy for Kids VZW. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Voor een donatie is het voldoende om binnen de 14 dagen na ontvangst van de betaling te mailen met de gegevens van de betaling.

De herroepingstermijn strijkt 14 kalenderdagen na de dag:

  1. Wanneer de bijgedragen donatie reeds verzonden is naar India. Dit gebeurt op vaste tijdstippen en kan u hier nalezen.

a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : “van de sluiting van de overeenkomst”;

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

c) voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : “waarop de klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Joy for Kids VZW zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit bedrag wordt afgehouden van de terugbetaling.

U kan uw aankoop niet herroepen voor volgende zaken:

De terugbetaling zal gebeuren als het teruggestuurde goed ontvangen is onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.

Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +3292364398, via e-mail op info@joyforkids.be of per post op het volgende adres: Joy for Kids VZW, Tortelduifstraat 73, 9000 Gent. Indien u een klacht heeft, kan u die formuleren aan bovenstaand adres.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief